0-meting

terug naar Roadmap

Introductie

Fontys zet steeds nadrukkelijker in op hybride leeromgevingen. In de Brainport Regio is eveneens het belang van dit soort innovatieve leeromgevingen onderkend als een cruciale context om de concurrentiepositie van de regio te versterken. In de Regiodeal hebben Fontys en Brainport zich gecommitteerd aan een drietal hybride leeromgevingen, waaronder Strijp TQ. Hier heeft FHICT inmiddels 4 Open ICT Labs (OILs) gerealiseerd, voortkomend uit het onderwijsconcept dat is gebaseerd op High Impact Learning that Lasts (HILL).

Hoofdvraag

De hoofdvraag van het meerjarige onderzoek ging van start als:
Welke impact heeft de kennisomgeving die FHICT realiseert op Strijp TQ op het studentsucces en leeropbrengsten van studenten en docenten, de kenniscreatie en kennisdeling met het bedrijfsleven en de erkende identiteit van Fontys in de regio als kennisinstelling, en onder welke financiële en organisatorische condities worden de doelstellingen gerealiseerd?

Aanpak

Middels diepte-interviews met sleutelfiguren zoals de directeur van FHICT, bestuursleden van SPARC, onderwijskundigen, lectoren, project- en teamleiders is de beoogde situatie tijdens de start van het onderzoek in beeld gebracht. Door voortschrijdend inzicht zijn enkele sub vragen gedurende het onderzoek aangepast om een beter beeld te kunnen geven, mede naar aanleiding van de periode tijdens de pandemie toen er geen onderwijs op locatie kon plaatsvinden. In de toelichting bij de verschillende onderzoekslijnen wordt hier verder op ingegaan.

Resultaten

In de interviews met sleutelfiguren verkenden we ambities m.b.t. het InnovationLab, peilden we wat er al van gerealiseerd was en welke ontwikkelingen er gepland stonden. Hieronder volgen de belangrijkste inzichten.

Ambities

FHICT beoogt met het InnovationLab een context te creëren waarin studenten, docenten, onderzoekers en werkveldpartners in co-creatie kunnen werken aan échte praktijkvraagstukken. Binnen deze context kunnen onderwijs, onderzoek en werkveld elkaar wederzijds versterken en aanvullen om zo een optimale/krachtige leeromgeving te realiseren waarin iedereen lerend is.
Een leven lang ontwikkelen staat centraal.Het InnovationLab is de beoogde plek om toevallige ontmoeting, kruisbestuiving en talentontwikkeling te stimuleren. Met de werkveldpartners wil zij graag een duurzame relatie aangaan, echt samenwerken om vernieuwende oplossingen mogelijk te maken in co-creatie. Het wil een plek zijn waar middels praktijkgericht onderzoek toonaangevende ontwikkelingen tot stand komen. Vanuit een open source grondhouding wil het de kennis die gecreëerd wordt delen, zowel binnen het InnovationLab als daarbuiten.

Het onderwijsconcept heeft als doel de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de beroepspraktijk. Beoogd wordt dat de authentieke samenwerking met het werkveld bijdraagt aan een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Andersom krijgen bedrijven een beter beeld van de huidige generatie studenten en kunnen zo als werkgever beter aansluiten op behoeften van startende professionals.

Tenslotte ambieert het InnovationLab bij te dragen aan het imago van Fontys als kennisinstelling in de regio.

Startpunt realisatie

Bij de start van het onderzoek was de verhuizing gerealiseerd en waren de eerste onderzoeken met partners van start gegaan. Begin 2022 startten ruim 15 Partners in Innovation hun lidmaatschap bij SPARC waarmee de samenwerking een feit was. De eerste twee edities van het ICT in Practice symposium hadden plaatsgevonden. Ook Innovations Insight en TQ talks zorgden voor ontmoeting en kennisoverdracht. Het concept Shared Learning Team was klaar voor de start in het najaar. Studenten leerden portfolio’s en projectdocumentatie samenstellen, docenten leerden zich verhouden tot een nieuwe vorm van onderwijs in de OILs en kregen meer interactie met lectoren. Er werden zo’n 30 tot 40 externen van o.a. andere hogescholen ontvangen en er werd geëxperimenteerd met Open Badges.

Ontwikkel- en aandachtsgebieden

Ten aanzien van de Partners in Innovation bestond de wens om sterk in omvang te groeien en dus nieuwe partners te werven. Een platform voor SPARC leden was in ontwikkeling, evenals ondersteuning voor docenten in de transitie naar Research Based Learning. Er werd gewerkt aan het organiseren van Meet & Match bijeenkomsten met partners en lectoren en aan andere verbindende events. De behoefte aan een overkoepelend projectmanagementsysteem werd gevoeld en onderzocht.
Enkele aandachtsgebieden werden gedefinieerd. Het stimuleren van de toevallige ontmoeting, het opstellen van richtlijnen voor ruimtegebruik, het uitdragen van het imago van kennisinstelling en de structuur voor het overdragen van projecten.

Een uitgebreid rapport van deze nulmeting, inclusief de eerste bezetting- en benuttingsgraadmeting vindt u op deze pagina.