Over de Roadmap

Sinds 2018 is het Fontys ICT InnovationLab te vinden op Strijp T, midden in een ecosysteem van innovatieve bedrijven. De locatie is een zogenaamde hybride leeromgeving, waar een nieuwe vorm van onderwijs gegeven wordt. Parallel daaraan onderzocht een werkgroep sinds 2019 de ontwikkeling en impact van deze unieke leeromgeving. In deze roadmap geven we inzicht in hoe we dit onderzoek vormgaven. Ook delen we hierin de bevindingen, inzichten en conclusies.

Lilian Croes, projectleider van het Onderzoek Strijp TQ, vertelt je in onderstaande film meer over het onderzoek.

Roadmap toegelicht

Het onderzoek naar de impact van het InnovationLab startte vanuit drie onderzoekslijnen. Onderzoekslijn A richtte zich op het onderwijsconcept dat FHICT in het InnovationLab realiseert, onderzoekslijn B focust op de kennis die er gecreëerd en gedeeld wordt en onderzoekslijn C heeft aandacht voor de ruimtelijke context van het Lab. Deze lijnen vormden het vertrekpunt voor het onderzoek.

Bij de eerste onderzoeksfase (0-meting) werden de ambities in kaart gebracht die met onderzoekslijnen A en B beoogd werden en is in het kader van lijn C een eerste benutting en bezettingsgraadmeting van het InnovationLab uitgevoerd.

Daarna doken de onderzoekers de praktijk van het InnovationLab in om te onderzoeken in hoeverre deze ambities verwezenlijkt werden. Tijdens deze fase werd al snel duidelijk dat de drie onderzoekslijnen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Na een overkoepelende analyse kwamen de onderzoekers zo tot vier kernthema’s waar alle onderzoeksresultaten onder vallen en waarbij de drie onderzoekslijnen met elkaar samenhingen.

Onder ieder oplichtend bolletje is meer informatie te vinden over dat onderwerp. Denk aan een beknopte uitleg over de onderzoeksaanpak, belangrijkste conclusies en uitgebreide deelrapportages en factsheets. De belangrijkste bevindingen en de beantwoording van de hoofdvraag van het onderzoek zijn te vinden bij de Conclusie.


NB: Het volledige advies wordt niet ontsloten. Deze is alleen inzichtelijk voor direct betrokkenen.

Gaandeweg het proces is COVID-19 een grote beïnvloedende factor geweest, die de ontwikkelingen in het InnovationLab en het onderzoeksproces heeft afgeremd. Desalniettemin is het onderzoek doorgegaan.

Curious to learn more about the InnovationLab? Get in touch!

Let's talk!