Imago & identiteit

terug naar Roadmap

Video

Jakob geeft in deze video een bondige omschrijving van dit deelthema.

Beschrijving deelthema

Hier kijken we naar de identiteit en de impact van het InnovationLab. In hoeverre draagt het InnovationLab bij aan de erkenning van Fontys als kennisinstelling?

Relatie met onderzoeksvraag

Dit thema is gelinkt aan het eerste en tweede onderdeel van de hoofdvraag: Welke impact heeft de kennisomgeving die FHICT realiseert op Strijp TQ op de erkende identiteit van Fontys in de regio als kennisinstelling?
Dit thema valt onder onderzoekslijnen B (kenniscreatie- en deling) en C (ruimtelijke context).

Doelgroep

Alle direct betrokkenen in het InnovationLab en de externe markt hebben we bevraagd over dit thema: studenten, docenten, onderzoekers, werkveldpartners, de bedrijven op Strijp T en bedrijven in de gehele Brainport Regio.

Onderzoeksmethoden

We verzamelden zowel kwalitatieve als kwantitatieve data aan de hand van de volgende methoden:

  • Diepte-interviews
  • Groepsinterviews
  • Enquêtes
  • Observaties
  • Buurt- en marktonderzoek

Inzichten en deelconclusies

Het InnovationLab wordt door velen omarmd vanwege de innovatieve, open sfeer die er heerst. Met het identiteitskompas van FHICT in het achterhoofd, zouden de waarden ‘pionieren’ en ‘krachten bundelen’ er nog nadrukkelijker zichtbaar kunnen worden.
Door bedrijven in de regio wordt het InnovationLab vanwege haar huisvesting in een aansprekende bedrijfsomgeving toegejuicht; het verkleint de brug tussen onderwijs en beroepspraktijk. Velen blijven Fontys echter primair zien als een onderwijsinstelling. Door vaker kennis te delen en connecties te zoeken met het werkveld kan Fontys zich meer profileren als kennisinstelling.

Benieuwd naar de volledige conclusie m.b.t. dit deelthema? Klik dan hier!