Kenniscreatie
& kennisdeling

terug naar Roadmap

Video

Jolijn geeft in deze video een bondige omschrijving van dit deelthema.

Beschrijving deelthema

Hier kijken we naar de manier waarop kennis tot stand komt in het InnovationLab. Hoe wordt deze verspreid en welke impact heeft deze kennis op de beroepspraktijk? Ook besteden we aandacht aan het onderzoeksportfolio dat tot stand komt.

Relatie met onderzoeksvraag

Dit thema is gelinkt aan het tweede onderdeel van de hoofdvraag: Welke impact heeft de kennisomgeving, die FHICT realiseert op Strijp TQ, op de kenniscreatie en kennisdeling met het bedrijfsleven?
Dit thema valt onder onderzoekslijn B: kenniscreatie en kennisdeling. In de praktijk bestaat veel samenhang met onderzoekslijnen A (onderwijsconcept) en C (ruimtelijke condities).

Doelgroep

Alle direct betrokkenen in het InnovationLab en de externe markt hebben we bevraagd over dit thema: studenten, docenten, onderzoekers, werkveldpartners, bedrijven op Strijp T en bedrijven in de gehele Brainport Regio.

Onderzoeksmethoden

We verzamelden zowel kwalitatieve als kwantitatieve data aan de hand van de volgende methoden:

  • Diepte-interviews
  • Enquêtes
  • Observaties
  • Partnerevaluaties
  • Buurt- en marktonderzoek
  • LinkedIn statistieken

Inzichten en deelconclusies

Kenniscreatie ontstaat binnen het InnovationLab vooral door samenwerking aan authentieke onderzoeksprojecten. Studenten gaan in projectgroepen aan de slag met echte vraagstukken van Partners in Innovation en lectoraten. Opgedane kennis wordt vervolgens gedeeld met medestudenten, docenten, opdrachtgevers en andere belangstellenden. Dit gebeurt d.m.v. projectoverdracht aan partners en andere projectgroepen, presentaties bij events en via digitale kanalen. Door het groeiende onderzoeksportfolio wordt projectmanagement en overdracht steeds belangrijker. Dit proces vraagt om verbetering: heldere richtlijnen voor ‘goede’ overdracht en een overkoepelend projectmanagementsysteem.

Benieuwd naar de volledige conclusie m.b.t. dit deelthema? Klik dan hier!