Onderwijsconcept

terug naar Roadmap

Introductie

Kennis ontwikkelt zich sneller dan het onderwijs aan kan –in het bijzonder op het gebied van technologie en ICT– en de behoefte aan een leven lang ontwikkelen neemt toe onder zowel studenten als professionals. Hogescholen ontwikkelen daarom steeds meer hybride leeromgevingen om de afstand tussen school en beroepspraktijk te verkleinen.

Doel van het onderwijsconcept

Het Fontys ICT InnovationLab is zo’n hybride leeromgeving, wat betekent dat studenten, docenten en werkveldpartners er samen leren, werken en onderzoeken ten behoeve van authentieke vraagstukken die in de beroepspraktijk of samenleving spelen. Het leren in de school wordt gecombineerd met leren in de beroepspraktijk. Samen met onderwijs- en beroepsprofessionals werken studenten aan het ontwikkelen van talent en ICT-innovatie. De leeromgeving is gesitueerd tussen de bedrijven en ingericht zoals in de beroepspraktijk, zodat de student een realistisch beeld krijgt en ook het werkveld zich er thuis voelt. Dit onderwijsconcept is relatief nieuw en vraagt om een proces van lerend veranderen.

Onderzoeksvraag

Een hybride leeromgeving verkleint dus de afstand tussen school en beroepspraktijk, maar wat betekent dat precies voor het onderwijsconcept? De kernvraag van onderzoekslijn A luidt;
Welke skills en attitude vraagt werken, leren en onderzoeken in het onderwijsconcept van Fontys Hogeschool ICT (FHICT) van de verschillende betrokken actoren, en welke invloed heeft de locatie Strijp TQ hierop?

Thema’s

  • Professionele ontwikkeling en welbevinden
    Als we kijken naar gewenste leeropbrengsten wil FHICT haar studenten zelfsturend vermogen, skills voor een leven lang ontwikkelen, lef, innovatie-, onderzoeks- en professionele vaardigheden meegeven. Dit alles zorgt voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. We onderzochten hoe de leeromgeving en het onderwijsconcept bijdraagt aan deze leeropbrengsten. Tenslotte onderzochten we het welbevinden; hoe waarderen studenten, docenten en werkveldpartners het onderwijsconcept en de locatie als leer- en werkplek?
  • Kenniscreatie en kennisdeling
    De open leeromgeving en onderwijsvorm zijn ontworpen om ruimte te geven aan toevallige ontmoetingen en kruisbestuiving. We onderzochten in hoeverre deze spontane interactie en kennisuitwisseling tot stand komt.
  • Samenwerking met het werkveld
    In het InnovationLab wordt beoogd studenten een betekenisvolle leercontext te bieden die hun talentontwikkeling stimuleert. De ambitie is om samen met het werkveld en docent-onderzoekers een community of learners te vormen. Daarnaast wil FHICT met het InnovationLab een omgeving creëren waar studenten, docenten en werkveldpartners graag samenwerken aan innovatie. We bekeken of dit door de actoren zo ervaren wordt en wat ervoor nodig is.

Plan van aanpak

Naast onderzoekstriangulatie (meerdere onderzoekers proberen dezelfde vragen te beantwoorden) is er ook gebruik gemaakt van methodische triangulatie: er zijn verschillende methoden toegepast om een zo compleet mogelijk beeld te vormen. Voor dit deel van het onderzoek verzamelden we een groot aantal kwantitatieve data in de vorm van onderwijsenquêtes. Dit is verrijkt met kwalitatieve data in de vorm van diepte-interviews, focusgroepen en observaties van sociale interacties (online en offline). De doelgroep voor lijn A bestond met name uit studenten en docenten en in mindere mate uit partners.

De pandemie en de verschillende lockdowns die volgden maakten het gebruik van de locatie in verschillende perioden geheel of gedeeltelijk onmogelijk, wat voor de nodige uitdagingen in het onderzoek zorgde. Je kunt pas iets zeggen over welke invloed een omgeving heeft als je er daadwerkelijk kunt zijn. Online onderwijs heeft in die periode een vlucht genomen en voor een versnelling in de ontwikkeling van blended learning gezorgd. Hierdoor kon deze onderzoekslijn het meest overeind blijven. Ondanks aanpassingen in zowel de onderwijsuitvoering als dit onderzoek heeft het de nodige waardevolle inzichten opgeleverd. Deze komen verderop in deze roadmap aan de orde. Daarnaast heeft voortschrijdend inzicht gezorgd voor enige aanpassingen in de hoofd- en subvragen.