Kenniscreatie/
-deling

Introductie

Met het Fontys ICT InnovationLab beoogt Fontys Hogeschool ICT (FHICT) een interactieve ontmoetingsplaats te creëren waar o.a. studenten, docentonderzoekers en bedrijven met elkaar kunnen leren. Ontwikkeling van studenten én de maatschappij/het werkveld staan hierbij centraal. FHICT richt zich op praktijkgerichte, context specifieke vraagstukken van werkveldpartners. Het gaat niet alleen over kennisontwikkeling, ook het Leven Lang Ontwikkelen voor professionals wordt gezien als kenmerk van een kennisinstelling.

Doel van kenniscreatie en kennisdeling

Bij het realiseren van het InnovationLab was de ambitie om een interactieve ontmoetingsplaats te vormen midden in het bedrijfsleven, een plaats waar toevallige ontmoetingen en kruisbestuivingen plaatsvinden. Om duurzame samenwerking te bevorderen werd voor het bedrijfsleven de mogelijkheid om Partner in Innovation te worden in het leven geroepen. Dit stelt hen in staat om op deze locatie te komen samenwerken en ontwikkelen. Partners in Innovation zijn verenigd in SPARC; Sharing Platform for Applied Research Co-operation. Partners in Innovation brengen onderzoeksvragen in op het gebied van innovatie ín ICT of mét ICT. Zij kunnen zelf actief participeren in een onderzoeksteam van derde- en vierdejaars studenten, docent-onderzoekers en lectoren, of vervullen richting de studentgroep de rol van product owner. Zij brengen vraagstukken en expertise in, maar benutten tevens de werkplekken, faciliteiten, kennis en materialen van het InnovationLab.

Onderzoeksvraag

De kernvraag van onderzoekslijn B luidt: Hoe wordt de samenwerking in het ecosysteem vormgegeven om te komen tot de gewenste kenniscreatie/kennisdeling tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven, en welke rol speelt de locatie Strijp TQ hierin?

Thema’s

 • Samenwerking met het werkveld
  In dit deel van het onderzoek keken we naar de partners; met hoeveel Partners in Innovation wordt er samengewerkt, wat zijn hun karakteristieken, wat is de intensiteit van de samenwerking en welke rol nemen zij aan? We onderzochten de kenmerken van het type onderzoeksvraagstukken waaraan gewerkt wordt en vanuit welke disciplines dit gebeurt
 • Kenniscreatie en kennisdeling
  Ook onderzochten we welke kenniscreatie en kennisdeling beoogd en gerealiseerd wordt. Hoe komt de kennisdeling tussen onderwijs en bedrijven tot stand en is er sprake van kennisdeling tussen bedrijven onderling?
  We onderzochten de impact van het onderzoek; is er sprake van kennisontwikkeling binnen partnerorganisaties? Komt er innovatie tot stand binnen deze organisaties als gevolg van het onderzoek?
 • Imago en identiteit
  Tenslotte namen we de erkenning van Fontys als kennisinstelling onder de loep. Hoe draagt het InnovationLab met haar onderwijsconcept daaraan bij?

Plan van aanpak

Naast onderzoekstriangulatie (meerdere onderzoekers proberen dezelfde vragen te beantwoorden) is er ook gebruik gemaakt van methodische triangulatie: er zijn verschillende methoden toegepast om een zo compleet mogelijk beeld te vormen. Voor dit deel van het onderzoek is veel deskresearch gedaan naar het partnernetwerk, de onderwijsinstrumenten, kennisevents en uitingen. We namen enquêtes af onder Partners in Innovation en bedrijven in de buurt. Dit verrijkten we met kwalitatieve data in de vorm van (participatieve) observaties, diepte-interviews en focusgroepen met onderwijscoördinatoren, werkveldpartners en experts. Tenslotte is door Markteffect een marktonderzoek uitgevoerd. De doelgroep bestond voor lijn B met name uit partners, bedrijven in de regio en interne experts, en in iets mindere mate uit docenten en studenten.

Curious to learn more about the InnovationLab? Get in touch!

Let's talk!