Overkoepelende conclusie

terug naar Roadmap

Inleiding en hoofdvraag van het onderzoek

De kennisomgeving die FHICT realiseert op Strijp TQ, ook wel het Fontys ICT InnovationLab genoemd, kenmerkt zich door de authentieke samenwerking met Partners in Innovation en onderzoeksgroepen. Studenten werken in projectgroepen aan echte vraagstukken uit de beroepspraktijk. In 2018 is TQ4 van het InnovationLab in gebruik genomen door FHICT. In 2019 kwam daar nog een vloer bij: TQ5. Inmiddels, tweeëneenhalf jaar verder, kunnen we deels antwoord geven op de hoofdvraag:

"Welke impact heeft de kennisomgeving die FHICT realiseert op Strijp TQ op het studentsucces en leeropbrengsten van studenten en docenten, de kenniscreatie en kennisdeling met het bedrijfsleven en de erkende identiteit van Fontys in de regio als kennisinstelling, en onder welke financiële en organisatorische condities worden de doelstellingen gerealiseerd?"

Beperkingen door corona

Een belangrijke beperking is dat gedurende de onderzoeksperiode het InnovationLab te maken kreeg met de gevolgen van corona, waardoor gedurende bijna de gehele onderzoeksperiode (maart 2020 - juli 2022), de locatie beperkt toegankelijk was en veel ambities tijdelijk zijn gepauzeerd. Hierdoor is het lastig om een sluitend antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen. Er is simpelweg meer tijd nodig om de noodzakelijke ervaring op te doen. Desondanks is er veel kennis opgedaan en zijn er belangrijke conclusies te trekken.

Conclusies

De impact van de kennisomgeving op studenten is vrij groot en doorgaans positief: studenten werken samen in een zeer authentieke omgeving aan betekenisvolle vraagstukken. Ze leren daarvan veel als het gaat om samenwerken, communicatie en stakeholder management. Ze voelen zich vaak benaderd als jonge professional en groeien in die rol. Tegelijkertijd voelen ze zich als student soms wat verloren in de dynamische en vrije omgeving, en voelen de behoefte aan het ontwikkelen van hun technische ICT-vaardigheden. Voor studenten met een ondersteuningsbehoefte, met name een autismespectrumstoornis, is de impact van het gebouw en het onderwijs vaak minder positief vanwege de behoefte aan rust en structuur. Ook voor docenten is de impact significant: er zijn veel mogelijkheden voor eigen invulling van het takenpakket en nieuwe (onderzoeks)initiatieven. Vanwege het zoeken naar een nieuw vorm te geven rol en een gevoel van tijdgebrek, komt de eigen professionalisering soms onder druk te staan.

Het InnovationLab heeft een positieve impact op de creatie van kennis. De kennisomgeving trekt voornamelijk studenten en docenten aan. Om optimaal van elkaars kennis en expertise gebruik te kunnen maken is een intensievere aanwezigheid van werkveldpartners gewenst. De ruimtelijke inrichting ondersteunt projectmatig samenwerken door de vele projecttafels en vergaderruimtes. Het zichtbaar maken van experiment en de kruisbestuiving verdienen aandacht, dit ontstaat niet vanzelf. Ook voor het delen van kennis is het InnovationLab een geschikte plek vanwege de open ruimte die flexibel om te toveren is tot ruime vol stands, waar veel publiek ontvangen kan worden en de diverse podia waar kennis gepresenteerd kan worden. De kennis die tot stand komt wordt relevanter voor partnerbedrijven naarmate projecten semesters overstijgen en er voldoende afstemming is met/binnen het projectteam. Het delen van kennis zou in de toekomst op nog grotere schaal kunnen plaatsvinden, hiervoor is voldoende interesse vanuit de omgeving.

Fontys wil zich graag profileren als kennisinstelling, maar wordt door vertegenwoordigers van het werkveld in de Brainport Regio nog overwegend gezien als onderwijsinstelling. Soms als combinatie van onderwijs- en kennisinstelling. Door het onderwijs te huisvesten buiten de campus, in de beroepspraktijk geeft Fontys een positief signaal af aan veel bedrijven in de Brainport Regio. Door zichtbaarder en meer nabij te zijn versterkt Fontys volgens hen de aansluiting van onderwijs- en beroepspraktijk. Om als kennisinstelling te worden gezien is meer profilering nodig en zal Fontys haar kennis vaker/actiever moeten delen met het werkveld. Het InnovationLab biedt de faciliteiten om hieraan bij te dragen.

Wat over het algemeen opvalt is dat het InnovationLab als locatie aansluit bij het onderwijs- en onderzoeksconcept van FHICT en past bij het imago van een innovatieve kennisinstelling. Een belangrijke les die als rode draad door de resultaten loopt is: met alleen ruimtelijke facilitering ben je er nog niet, om invulling te geven aan een nieuwe manier van leren, (samen)werken, onderzoeken, kruisbestuiven, kennisdelen en ontmoeten, is extra richting en stimulans nodig. De basis is gelegd, er staat een omgeving waar studenten, docenten, onderzoekers en werkveldpartners graag van betekenis zijn. En dat kan ook. Dankzij dit onderzoek weten we ook aan welke knoppen we moeten draaien om de potentie van deze locatie in de toekomst nog beter te gaan benutten.

De belangrijkste inzichten in tien punten

Downloads

Lees hier de volledige toelichting bij de belangrijkste tien inzichten.

Conclusie in 10 punten

Terug- en vooruitblik van belangrijke stakeholders

Op strategisch niveau

Video Frens Vonken

Frens Vonken, directeur Fontys Hogeschool ICT, over het InnovationLab:

Video Suzanne van Kuijk

Suzanne van Kuijk, locatie- en uitvoeringsmanager, over het InnovationLab:

Video Boudie Hoogedeure

Boudie Hoogedeure, lid Ontwikkelteam Strijp-T, over het InnovationLab:

Video Martin Hundepool

Martin Hundepool, bestuursvoorzitter Sparc, over het InnovationLab: