Kaders

Beschrijving deelthema

Hier kijken we naar de condities van het InnovationLab. Op het gebied van ruimtegebruik wordt gelet op de functie van de plek in relatie tot samenwerking met het werkveld en op de benutting en de bezetting van de ruimte. Daarnaast is aandacht voor de financiële huisvestingslasten en de wijze waarop onderwijs en onderzoek zijn georganiseerd binnen het gebouw.

Relatie met onderzoeksvraag

Dit thema is gelinkt aan het derde onderdeel van de hoofdvraag: Onder welke condities op het gebied van huisvesting, financiën en organisatie, is het InnovationLab duurzaam op langere termijn?
Dit thema valt onder onderzoekslijn C: ruimtelijke condities. In de praktijk bestaat veel samenhang met onderzoekslijnen A (onderwijsconcept) en B (kenniscreatie- en deling).

Doelgroep

Alle direct betrokkenen in het InnovationLab en de externe markt zijn onderzocht in dit deelthema: studenten, docenten, onderzoekers, werkveldpartners, buren, de gebouweigenaar en bedrijven in de Brainport Regio.

Onderzoeksmethoden

We verzamelden zowel kwalitatieve als kwantitatieve data aan de hand van de volgende methoden:

  • Diepte-interviews
  • Foto-analyse (snapshots)
  • Deskresearch
  • Bezetting & benuttingsgraadmeting
  • Fontys Campus Analytics

Inzichten en deelconclusies

Vanwege COVID-19 was het gedurende de onderzoeksperiode lange tijd niet zinvol om metingen te doen met betrekking tot bezetting van het InnovationLab. Op twee momenten, net voor en ‘na’ de coronapandemie zijn benutting en bezettingsgraadmetingen uitgevoerd. Hieruit bleek dat de benutting en bezetting van het InnovationLab betrekkelijk laag is ten opzichte van het aantal studenten dat op dat moment daadwerkelijk aanwezig kon zijn. In financiële termen is het behoorlijk kostbaar om onderwijs en onderzoek te organiseren in het InnovationLab, in het bijzonder vergeleken met andere Fontys locaties. Het is van belang om het ruimtegebruik van het lab te intensiveren om op langere termijn gehuisvest te kunnen blijven in het InnovationLab.

De volledige inzichten en conclusies worden hier niet ontsloten. Deze zijn alleen inzichtelijk voor direct betrokkenen.

Onderliggende deelrapporten

Gedurende de gehele onderzoeksperiode schreven we deelrapporten. Hieronder vind je de deelrapporten waarin onderwerpen aan bod komen, die gelinkt zijn aan dit deelthema.

Najaar 2020 Tussentijdse inzichten Voorjaar 2021 Tussentijdse inzichten
Curious to learn more about the InnovationLab? Get in touch!

Let's talk!