Professionele ontwikkeling
en welbevinden

terug naar Roadmap

Video

Chantal geeft in deze video een bondige omschrijving van dit deelthema.

Beschrijving deelthema

Hier kijken we naar de professionalisering en leeropbrengsten van alle betrokkenen in het InnovationLab. Ook onderzoeken we in hoeverre de ruimtelijke omgeving bijdraagt aan dit leerproces.

Relatie met onderzoeksvraag

Dit thema is gelinkt aan het eerste onderdeel van de hoofdvraag: Welke impact heeft de kennisomgeving die FHICT realiseert op Strijp TQ op het studentsucces en leeropbrengsten van studenten en docenten?
Dit thema valt onder onderzoekslijn A: onderwijsconcept. In de praktijk bestaat veel samenhang met onderzoekslijnen B (kenniscreatie- en deling) en C (ruimtelijke condities).

Doelgroep

Alle direct betrokkenen in het InnovationLab hebben we bevraagd over dit deelthema: studenten, docenten, onderzoekers en werkveldpartners.

Onderzoeksmethoden

We verzamelden zowel kwalitatieve als kwantitatieve data aan de hand van de volgende methoden:

  • Diepte-interviews
  • Groepsinterviews
  • Enquêtes
  • Participatieve observatie
  • Reguliere onderwijsevaluaties
  • Deskresearch

Inzichten en deelconclusies

In het InnovationLab is primair de student de lerende. Door het concept krijgen daarnaast ook docenten en werkveldpartners mogelijkheden om hun vaardigheden te vergroten. Dit leereffect is nu nog beperkt en een aandachtspunt voor de toekomst.
De leeromgeving draagt bij aan het authentieke leerproces van studenten door de professionele kantooromgeving en het werken aan echte, betekenisvolle praktijkvraagstukken. Ook merkten we stressoren in de omgeving op die vragen om aanpassing van ruimtelijke inrichting en het gebruikersgedrag.

Benieuwd naar de volledige conclusie m.b.t. dit deelthema? Klik dan hier!