Samenwerking
met het werkveld

terug naar Roadmap

Video

Jolijn geeft in deze video een bondige omschrijving van dit deelthema.

Beschrijving deelthema

Hier bekijken we met wie er wordt samengewerkt in het InnovationLab, de manier waarop wordt samengewerkt met het werkveld, hoe dit wordt ervaren en welke potentie de Brainport Regio biedt voor meer samenwerking.

Relatie met onderzoeksvraag

Dit thema is gelinkt aan het eerste en tweede onderdeel van de hoofdvraag: Welke impact heeft de kennisomgeving die FHICT realiseert op Strijp TQ op het studentsucces en leeropbrengsten van studenten en docenten, de kenniscreatie en kennisdeling met het bedrijfsleven?
Dit thema valt onder onderzoekslijnen A (onderwijsconcept) en B (kenniscreatie- en deling). Er is veel samenhang met onderzoekslijn C (ruimtelijke context).

Doelgroep

Alle direct betrokkenen in het InnovationLab en de externe markt hebben we bevraagd over dit thema: studenten, docenten, onderzoekers, werkveldpartners, bedrijven op Strijp T en bedrijven in de gehele Brainport Regio.

Onderzoeksmethoden

We verzamelden zowel kwalitatieve als kwantitatieve data aan de hand van de volgende methoden:

  • Diepte-interviews
  • Groepsinterviews
  • Enquêtes
  • Participatieve observatie
  • Reguliere onderwijsevaluaties
  • Desk research

Inzichten en deelconclusies

In het InnovationLab werken studenten en docenten samen met werkveldpartners, onderzoekers en lectoren. Het partnerbestand is sinds de start in 2019 uitgegroeid tot 25 Partners in Innovation, die lid zijn van de coöperatie SPARC. De samenwerking wordt door alle betrokkenen als overwegend positief ervaren. Toch valt er nog veel te leren en is goede afstemming qua werkwijze, rolverdeling en beoogde opbrengst tussen onderwijs en bedrijfsleven van belang. In de Brainport Regio is de interesse voor samenwerking en kennisuitwisseling groot en kunnen nog veel interessante relaties tot stand komen.

Benieuwd naar de volledige conclusie m.b.t. dit deelthema? Klik dan hier!